Jachthaven Marnemoende is een Besloten Vennootschap gevestigd te IJsselstein:

 

Vestigings en bezoek adres:

Noord IJsseldijk 107 B,

3402 PG IJsselstein

Telefonisch bereikbaar: 030 6060663

KvK nummer: 30076968

BTW identificatienummer: NL74.93.393.B01

 

Huurvoorwaarden doorlopende ligplaatsen:

 

Huurder gaat bij een huurovereenkomst de overeengekomen periode aan

  • Het zomer/vaar seizoen loopt van 1 april tot 1 november
  • Het winterseizoen loopt van 1 november tot 1 april
  • Een jaarcontract(seizoen) loopt van 1 april tot 1 april van het volgende jaar, of van 1 november tot 1 november van het volgende jaar.

Het huurcontract wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij 2 maanden voor aanvang van het nieuwe seizoen, schriftelijk (of per mail) wordt opgezegd.

De betaling huur dient te gebeuren voor aanvang van het seizoen.

Bij verkoop van de boot kan mogelijke overdracht van de ligplaats worden geformaliseerd. Dit dient terstond gemeld te worden aan de Havenmeester. Met de nieuwe eigenaar worden nieuwe afspraken gemaakt. Het huurcontract wordt niet automatisch zonder instemming van Marnemoende overgedragen.

Het is niet toegestaan commerciëleactiviteiten op of vanuit de boot in jachthaven Marnemoende uit te oefenen. 

Met het aangaan van de huurovereenkomst zijn ligplaatshuurders gehouden aan het Havenreglement

 

HAVENREGLEMENT JACHTHAVEN MARNEMOENDE

           Artikel 1

Dit havenreglement betreft de hele jachthaven omvattende het terrein, de steigers,de haven zelf en de loodsen.

Artikel 2

Het terrein van de jachthaven en de parkeerplaats zijn privéterrein. Het terrein is vrij toegankelijk echter er gelden de regels van de jachthaven. De steigers en de loodsen zijn verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester. Iedereen die zich bevindt op het terrein van de jachthaven dient zich te houden aan dit reglement en de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.

In de loodsen gelden veiligheidsvoorschriften waarvan alle gebruikers kennis dienen te nemen

Artikel 3

Iedereen die zich op de jachthaven bevindt is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat zijn gedrag andere gebruikers hindert.

Op de haven is het niet toegestaan (tenzij anders afgesproken met de havenmeester of tijdelijke vrijstelling van de regel verkregen):

1.   Hinderlijk lawaai te maken

2.   Afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water

3.   De jachthaven de verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of andere milieuverontreinigende stoffen.

4.   (huis)dieren zonder toezicht te laten rondlopen

5.   Vaartuigen en auto’s schoon te maken drinkwater en met niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen

6.   Motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen

7.   Elders ligplaatsen in te nemen dan is afgesproken of aangewezen

8.   Open vuur ( waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken

9.   Met hinderlijke snelheid te varen

10. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren dan wel in onverzorgde staat te laten

11. Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten

12. Te zwemmen of te duiken

13. Boten te betreden die niet tot uw eigendom behoren.

14. In het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.

Voor genoemde handelingen onder 1, 6,7, 8, 11, 12 en 13 kan de havenmeester tijdelijk vrijstelling verlenen. Overtreding van genoemde regels in artikel 13 kan leiden tot ontzegging van de toegang in Jachthaven Marnemoende.

Artikel 4

Afvalstoffen kunnen slechts op de daarvoor bestemde plaatsen worden gedeponeerd. Huishoudelijk afval, papier en glas in de daarvoor bestemde containers op de parkeerplaats. Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal; kunnen alleen tegen betaling aan de havenmeester worden aangeboden. In geval van overtreding zijn wij gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigende stoffen te doen verwijderen.

Grof huisvuil (kussen, bouwafval, meubilair etc.) mag niet in de containers of ernaast worden geplaatst. Dit dient u zelf bij de gemeentewerf af te leveren.

Artikel 5

Jachthaven Marnemoende is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorzaak dan ook, aan goederen of personen toegebracht, of voor het verlies of diefstal van enig goed.

Artikel 6

Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en ligplaats in gebruik wil geven van derden dient hij daar vooraf toestemming va te krijgen van de havenmeester.

Artikel 7

Een ieder die zich bevindt op de jachthaven, is gehouden de veiligheid van mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van de regels.

Artikel 8

Tijdens de stalling in de loods is het niet toegestaan om:

·         Gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten

·         De scheepsverwarming te gebruiken zonder toezicht

·         Accu’s te laden in het vaartuig zonder toezicht

·         Te roken in de loodsen

·         Werkzaamheden te verrichten welke schade aan de overige gebruikers en/of loods kunnen veroorzaken

·         Te slijpen of op enige wijze open vuur te maken

·         Het vaartuig zonder direct toezicht op walstroom aangesloten te laten

·         Bouwmaterialen buiten de boot op te slaan

·         Op de boten van andere eigenaren te komen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

·         Tijdens de stalling is het niet toegestaan werkzaamheden aan het vaartuig te laten verrichten door derden zonder t toestemming havenmeester.

Artikel 9

Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester, het afgemeerde of gestalde vaartuig te gebruiken voor commerciële activiteiten. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden of mededelingen.

Overtreding van de regels geeft Jachthaven Marnemoende het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang te ontzeggen.

.

 

Huurvoorwaarden Sloep:

Minimale leeftijd 18 (tenzij bezit vaarbewijs)

Vaarbewijs niet noodzakelijk, behalve huurder met leeftijd onder 18 jaar

De huurder die getekend heeft is ten allen tijde verantwoordelijk voor de boot

Met het maken van de reservering gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden

Kopie van een geldig legitimatie en een borg van € 200,-- is verplicht voor vertrek

Ondertekening van de huurvoorwaarden is verplicht voor vertrek

Verhuur is inclusief brandstof (gebruik)

Onze sloepen zijn all risk verzekerd.

Elektrische sloepen mogen geen andere vaartuigen trekken. (dit om extra ontlading van de accu’s te voorkomen).

Betaalde borg wordt gebruikt om eigen risico van verzekering af te dekken indien schade is gemaakt.

Onder schade wordt tevens verstaan de vervolgschade.

Bij grove nalatigheid zijn schades volledig voor rekening van de huurder die getekend heeft.

Teveel drank gebruik wordt gezien als grove nalatigheid.

Bij schade aan de sloep, of aan anderen, is huurder verplicht zo snel als mogelijk de verhuurder daarvan op de hoogte brengen

De sloep moet schoon ingeleverd worden. Er kunnen bij het  niet schoon inleveren schoonmaakkosten worden berekend, minimaal € 20,-- per sloep.

Andere huurtijden en of langere huurperioden zijn in overleg mogelijk

In principe geen verhuur van sloepen voor vrijgezellen feesten, alleen in overleg

Sloepen mogen alleen naar steden tijdens evenementen in overleg

Honden en andere huisdieren mogen alleen mee na goedkeuring verhuurder (extra schoonmaakkosten kunnen het gevolg zijn)

Maximaal aantal personen is conform het type sloep dat gereserveerd is. Meer personen dan het toelaatbare is verboden.

De sloepen dienen maximaal 1,5 uur na aanvang van de huurperiode opgehaald te zijn.

Indien de sloep niet tijdig wordt opgehaald, kan de verhuurder de boot aan een ander verhuren.

Bij slecht weer (regen en/of harde wind) kan kosteloos, met uitzondering van de reserveringskosten, worden geannuleerd

Bij slecht weer (regen en/of harde wind) kan tot op de gereserveerde dag zelf, kosteloos worden omgeboekt (geen nieuwe reserveringskosten)

Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart huurder zich er mee akkoord dat een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs wordt gemaakt, dat door de verhuurder (gedurende de verhuurtermijn) zal worden behouden. Bij het maken van de kopie behoeft de pasfoto en het BSN niet te worden afgeschermd.

Indien schade wordt veroorzaakt welke het bedrag van eigen risico overstijgt is verhuurder gerechtigd deze kopie te overhandigen aan de verzekeringsmaatschappij.

 

Huurvoorwaarden Motorboot:

                      Minimale leeftijd 14 jaar

Vaarbewijs niet noodzakelijk,

De huurder die getekend heeft is ten allen tijde verantwoordelijk voor de boot

Met het maken van de reservering gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden

Ondertekening van de huurvoorwaarden is verplicht voor vertrek

Verhuur is inclusief brandstof (gebruik)

Elektrische motorboten mogen geen andere vaartuigen trekken. (dit om extra ontlading van de batterij te voorkomen).

Onze motorboten zijn verzekerd.

Bij grove nalatigheid zijn schades volledig voor rekening van de huurder die getekend heeft.

Onder schade wordt tevens verstaan de vervolgschade.

Teveel drank gebruik wordt gezien als grove nalatigheid.

De sloep moet schoon ingeleverd worden. Er kunnen bij het  niet schoon inleveren schoonmaakkosten worden berekend, minimaal € 20,-- per sloep.

Andere huurtijden en of langere huurperioden zijn in overleg mogelijk

In principe geen verhuur van sloepen voor vrijgezellen feesten, alleen in overleg

Motorboten mogen alleen naar steden tijdens evenementen in overleg

Honden en andere huisdieren mogen alleen mee na goedkeuring verhuurder (extra schoonmaakkosten kunnen het gevolg zijn)

Maximaal aantal personen is 6 personen. Meer personen dan het toelaatbare is verboden.

De sloepen dienen maximaal 1,5 uur na aanvang van de huurperiode opgehaald te zijn.

Indien de motorboot niet tijdig wordt opgehaald, kan de verhuurder de boot aan een ander verhuren.

Bij slecht weer (regen en/of harde wind) kan kosteloos, met uitzondering van de reserveringskosten, worden geannuleerd

Bij slecht weer (regen en/of harde wind) kan tot op de gereserveerde dag zelf, kosteloos worden omgeboekt naar een andere datum (geen nieuwe reserveringskosten)

Huurder verplicht zich om bij schade aan motorboot, of aan andere, dit zo snel als mogelijk te melden aan de verhuurder.